Zmluvné podmienky ENGLISH GURU

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“) vypracované v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Tieto VOP boli vypracované pre spoločnosť Mgr. Kristína Meňovská – English Guru so sídlom Royova 6, 08005, Prešov, IČO: 48340111, číslo živnostenského registra 750-45535 (ďalej len „prekladateľ“) za účelom spresnenia zmluvných vzťahov, v ktorých na strane prekladateľa vystupuje spoločnosť Mgr. Kristína Meňovská – English Guru, a ktorých predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s predmetom podnikania zhotoviteľa (prekladateľa), a to najmä poskytnutie prekladateľských a/alebo tlmočníckych služieb a výučby cudzieho jazyka (anglického jazyka).

 Článok I
Základné ustanovenia

1. Pre účely VOP sa nasledujúce pojmy vykladajú tak, ako je uvedené v tomto bode VOP:

Všeobecné pojmy

Prekladateľ – Mgr. Kristína Meňovská – English Guru so sídlom Royova 6, 08005, IČO: 48340111, číslo živnostenského registra 750-45535.

Objednávateľ – tuzemská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u prekladateľa objednala poskytnutie služieb súvisiacich s predmetom podnikania prekladateľa, a to najmä poskytnutie prekladateľských a/alebo tlmočníckych služieb a/alebo výučby anglického jazyka v súlade s týmito VOP.

Prekladateľ a objednávateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ďalej aj len „zmluvná strana“.

Faktúra – daňový doklad na dodaný tovar alebo služby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Faktúra zároveň plní funkciu dodacieho listu a obsahuje identifikačné údaje odberateľa podľa registrácie odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku objednávateľa, kontaktné údaje objednávateľa a stručný opis dodaného plnenia. Faktúra sa objednávateľovi odovzdáva buď elektronicky, poštou alebo po dohode aj osobne.

Dopyt – dopytom sa pre účely VOP rozumie požiadavka, ktorej predmetom je poskytnutie služieb prekladateľa. Dopyt môže byť prekladateľovi doručený: prostriedkami hlasovej komunikácie na diaľku (napr. telefonicky); e-mailom alebo prostredníctvom online formulára prekladateľa.

Cenová ponuka – je dokument v elektronickej alebo tlačenej forme, vystavený prekladateľom, adresovaný a preukázateľne doručený objednávateľovi, ktorým prekladateľ reaguje na dopyt objednávateľa. Cenová ponuka obsahuje najmä druh požadovanej služby, termín dodania požadovanej služby a cenu za požadovanú službu (celkovú a/alebo jednotkovú cenu), pričom cenová ponuka môže obsahovať niekoľko rozličných variantov požadovanej služby, ktoré sa líšia cenou alebo termínom dodania. Cenová ponuka nie je pre zmluvné strany záväzná. Pre účely týchto VOP sa podľa Obchodného zákonníka cenová ponuka môže považovať za návrh zmluvy.

Objednávka – je Objednávka plnenia, ktorú objednávateľ vykoná e-mailovým vyjadrením súhlasu s predloženou cenovou ponukou.

Potvrdenie objednávky – je dokument v elektronickej alebo tlačenej forme, vystavený prekladateľom, adresovaný objednávateľovi, obsahujúci najmä druh objednanej služby, termín dodania požadovanej služby a cenu za požadovanú službu (celkovú a/alebo jednotkovú cenu), ktorý je pre obe zmluvné strany záväzný, a prekladateľ ho odovzdá objednávateľovi elektronickou poštou na poslednú známu e-mailovú adresu objednávateľa.

Dodávka – dodávkou sa pre účely VOP rozumie dodanie služby, ktorú si objednávateľ objednal u prekladateľa.

 Pojmy týkajúce sa prekladateľských a tlmočníckych služieb

Preklad – písomný prevod textu, a to najmä písaného textu, z jedného jazyka (tzv. zdrojového jazyka, teda preklad z alebo do slovenského alebo anglického jazyka) do iného jazyka (tzv. cieľového jazyka, teda preklad z alebo do slovenského alebo anglického jazyka) pri zachovaní významu prekladaného obsahu v cieľovom jazyku.

Úradný preklad – je preklad vyhotovený v súlade so Zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Úradný preklad je dodávaný v tlačenej podobe a je neoddeliteľne spojený s vytlačeným obsahom v zdrojovom jazyku.

Jazyková korektúra – kontrola už preloženého textu korektorom, s cieľom zabezpečiť terminologickú jednotnosť a upraviť štýl prekladu.

Revízia prekladu – dvojjazyčné preskúmanie vhodnosti obsahu v cieľovom jazyku v porovnaní s obsahom v zdrojovom jazyku na dohodnutý účel, pričom cieľom je dôkladne porovnať, a podľa potreby upraviť alebo opraviť, preložený text po jazykovej, obsahovej a terminologickej stránke.  

 Kategorizácia chýb a kvalita prekladateľských služieb

Drobná chyba – nepresnosť, ktorá nepatrne posúva význam obsahu alebo nevhodný štýl, ktorý neovplyvní význam, ani neuvedie čitateľa do omylu, ale bude možné si ju všimnúť, vrátane preklepov neovplyvňujúcich význam. Gramatická alebo syntaktická chyba, ktorá len minimálne porušuje pravidlá pravopisu cieľového jazyka.

Závažná chyba – nepresnosť, ktorá môže čitateľa zmiasť alebo uviesť do omylu, napr. zmena významu, nepresnosť, gramatická alebo štylistická chyba, resp. vynechanie textu. Významná gramatická alebo syntaktická chyba.

Hrubá chyba – zrejmá a mimoriadna chyba s veľkým dopadom na celý preložený obsah. Chyba, ktorá môže mať právne, bezpečnostné, zdravotné alebo finančné dôsledky. Chyba, ktorá spôsobí urážku alebo pôsobí urážlivo.

Zdrojový jazyk – jazyk, v ktorom je vytvorený obsah určený na preklad/tlmočenie (teda preklady/ tlmočenie zo slovenského alebo anglického jazyka).

Cieľový jazyk – jazyk, do ktorého sa prekladá/tlmočí (teda preklady/ tlmočenie do slovenského alebo anglického jazyka).

Normostrana – je na účely počítania rozsahu text pozostávajúci z 1 800 znakov vrátane medzier. Normostrana je najbežnejším kvantifikátorom objemu textu v Slovenskej republike. Je možné sa stretnúť aj s prípadmi, kde sa normostrany počítajú na slová. V takomto prípade sa jedna normostrana rovná 250 slovám.

Slovo – je na účely počítania rozsahu znak alebo súbor znakov, ktorý je na začiatku a na konci oddelený medzerou.

Zdrojové slovo – slovo (podľa vyššie uvedenej definície) v zdrojovom texte, t. j. v texte, ktorý sa má prekladať.

Cieľové slovo – slovo (podľa vyššie uvedenej definície) v cieľovom, t. j. preloženom texte.

2. Zmluvné strany spolu môžu komunikovať a doručovať si navzájom dokumenty týmito spôsobmi:

(i)   osobne, najmä v sídle prekladateľa v rámci vopred dohodnutého termínu;
(ii)  prostriedkami hlasovej komunikácie na diaľku (napr. telefonicky);
(iii) v listinnej podobe, a to prostredníctvom pošty alebo kuriéra a pod.;
(iv) elektronickou poštou (e-mailom).

3. Elektronická komunikácia je účinná a záväzná aj bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

 Článok II
Predmet zmluvného vzťahu

1. Predmetom zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom je záväzok prekladateľa poskytnúť objednávateľovi služby súvisiace s predmetom činnosti prekladateľa, a to najmä prekladateľské a/alebo tlmočnícke služby z alebo do anglického jazyka zo slovenského jazyka v súlade s týmito VOP, a záväzok objednávateľa zaplatiť prekladateľovi dohodnutú cenu.

 Článok III
Podmienky vzniku zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a prekladateľom vzniká doručením potvrdenia objednávky objednávateľovi, pričom potvrdenie objednávky môže byť objednávateľovi doručené:

(i)  osobne v prevádzkarni prekladateľa; alebo

(ii) e-mailom, pričom takéto potvrdenie je reakciou na predchádzajúci súhlas objednávateľa s cenovou ponukou, resp. jej časťou, ktorý bol doručený prekladateľovi taktiež e-mailom. Potvrdenie sa považuje za doručené v momente jeho odoslania na e-mailovú adresu objednávateľa, z ktorej bol prekladateľovi doručený súhlas s cenovou ponukou, resp. jej časťou.

3. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každého zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom. Objednávateľ svojím súhlasom s cenovou ponukou prekladateľa bezvýhradne potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.

 Článok IV
Odovzdanie a prevzatie prekladu

1. Objednávateľ je povinný prevziať plnenie (preklad z alebo do anglického jazyka zo slovenského jazyka) poskytnuté prekladateľom v termíne a spôsobom uvedeným v potvrdení objednávky.

2. Preklad sa považuje za dodaný: (i) dňom jeho odoslania predovšetkým e-mailom; (ii) dňom odoslania e-mailovej správy s odkazom na úložisko údajov, z ktorého je možné preklad prevziať; alebo (iii) dňom odoslania prekladu prostredníctvom pošty alebo kuriéra.

3. Prekladateľ je oprávnený v zmysle požiadavky objednávateľa odoslať hotový preklad objednávateľovi elektronickými prostriedkami, najmä, no nielen, e-mailom alebo sprístupniť ho na prevzatie z dátového úložiska, s čím objednávateľ výslovne súhlasí. Pokiaľ objednávateľ v objednávke výslovne nepožiadal prekladateľa o konkrétny spôsob dodávky plnenia, prekladateľ je oprávnený odoslať plnenie objednávateľovi akýmkoľvek spôsobom. Objednávateľ berie na vedomie, že prekladateľ nezodpovedá za preklad od momentu odoslania, ani za omeškanie dodávky spôsobené povahou zvoleného spôsobu odoslania, tretími osobami alebo vyššou mocou. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že niektoré spôsoby dodania (napr. kuriérom) môžu byť spoplatnené. V prípade, že po uzavretí zmluvného vzťahu dôjde k zmene spôsobu doručenia plnenia v zmysle požiadavky objednávateľa, všetky náklady spojené s takouto zmenou znáša objednávateľ.

4. V prípade, že hotový preklad nie je z objektívnych príčin možné doručiť požadovaným spôsobom, zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú snažiť dohodnúť na náhradnom spôsobe doručenia. V prípade, že sa na takomto spôsobe zmluvné strany nedohodnú, spôsob doručenia zvolí prekladateľ. Náklady spojené s náhradným doručením znáša v plnom rozsahu objednávateľ.

5. Ak objednávateľ napriek opakovaným upozorneniam zo strany prekladateľa vyhotovený preklad neprevezme alebo odmietne prevziať, príp. odmietne potvrdiť prevzatie už poskytnutého prekladu, považuje sa preklad za dodaný v deň, keď preklad mal byť poskytnutý podľa údajov uvedených v potvrdenej objednávke.

6. V prípade, že nastane situácia uvedená v ods. 5 tohto článku, prekladateľ má právo účtovať si cenu za takéto plnenie v plnej výške a objednávateľ je povinný takto účtovanú cenu prekladateľovi v plnej výške uhradiť.

 Článok V
Ceny služieb a cena plnenia

1. Ceny všetkých služieb sú zmluvné a dojednávajú sa medzi objednávateľom a prekladateľom písomne. Sú definované buď v cenovej ponuke, ktorú objednávateľ odsúhlasuje, alebo v samostatnej zmluve.

2.Cena plnenia prekladateľských služieb je stanovená na základe druhu prekladu, špecializácie textu, kvality obsahu v zdrojovom jazyku, rýchlosti vyhotovenia, požadovanej grafickej úpravy a ďalších požiadaviek objednávateľa.

4. Jednotková cena uvedená v cenovej ponuke a potvrdení objednávky je konečná.

5. Výsledná cena prekladu sa vypočíta takto:

(i)   v prípade, že je predmetom plnenia poskytnutie prekladateľských služieb, vypočíta sa ako súčin počtu zdrojových jednotiek textu alebo cieľových jednotiek textu (napr. normostrán, slov, znakov a pod.) a platnej jednotkovej ceny.

i.   Prekladateľ si neúčtuje za minimálne množstvo preloženého textu. Prekladateľ účtuje rozsah, ktorý reálne preloží (s výnimkou úradných prekladov, ktoré sa riadia osobitnými ustanoveniami v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z).

ii.  Rozsah preloženého textu v zdrojovom jazyku sa v prípade účtovania na normostrany zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto normostrany nahor s výnimkou úradného prekladu, keď sa počet normostrán zaokrúhľuje na celú stranu nahor. Výsledný počet slov sa nezaokrúhľuje.

6. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky ceny uvedené v cenovej ponuke alebo v potvrdení objednávky sú uvedené bez DPH, pretože prekladateľ nie je platcom DPH.

 Článok VI
Platobné podmienky

1. Prekladateľ vystaví objednávateľovi príslušný daňový doklad na účely úhrady ceny prekladu zo strany objednávateľa. Vystavenie dokladu je možné najskôr v deň, keď bola služba dodaná, a najneskôr posledný kalendárny deň v mesiaci, v ktorom bola služba dodaná. Výnimku tvorí predfaktúra na služby v prípade nového klienta.

2. Pokiaľ bolo dohodnuté, že prekladateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad až po ukončení a odovzdaní plnenia, ale jeho ukončenie a dodanie sa neúmerne predlžuje z dôvodov na strane objednávateľa dlhšie ako 1 mesiac, prekladateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi daňový doklad na už vykonané a dodané plnenie.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť daňový doklad vystavený prekladateľom v zmysle ods. 1 tohto článku v lehote jeho splatnosti uvedenej na príslušnom doklade.

4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny dodávky, objednávateľ je povinný uhradiť prekladateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že čiastková úhrada zo strany objednávateľa sa v zmysle ustanovenia § 330 ods. 2 Obchodného zákonníka najskôr započíta na úhradu úrokov a až následne na úhradu istiny.

5. Prekladateľ je pred vystavením a zaslaním potvrdenia objednávky oprávnený požadovať od objednávateľa zloženie zálohy až do výšky 100 % z ceny plnenia. Pre takýto prípad môže prekladateľ vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru splatnú v termíne uvedenom na príslušnej faktúre. Ak objednávateľ predmetnú zálohu v zmysle vyššie uvedeného neuhradí, prekladateľ nie je povinný vystaviť a odoslať objednávateľovi potvrdenie objednávky, a preto, v zmysle čl. III ods. 1 VOP, medzi prekladateľom a objednávateľom zmluvný vzťah podľa týchto VOP nevzniká.

 Článok VII
Kvalita dodávky a reklamácie

1. Objednávateľ je povinný prekladateľovi presne špecifikovať svoje požiadavky v súvislosti s požadovanou službou, a to už v dopyte, najneskôr však pri schvaľovaní cenovej ponuky v zmysle VOP. V prípade, že si objednávateľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený reklamovať dodané plnenie z dôvodov nesplnenia požiadaviek, a to ani vznesených kedykoľvek neskôr.

2. Ak objednávateľ požaduje dodržanie odbornej terminológie, špeciálnych výrazov, skratiek a pod., je povinný:

v prípade, že predmetom plnenia je poskytnutie prekladateľský služieb, odovzdať prekladateľovi najneskôr pri schvaľovaní cenovej ponuky v zmysle VOP prehľad používanej terminológie, výrazov, resp. skratiek v príslušnom jazyku, príp. dať prekladateľovi k dispozícii iné adekvátne pomocné materiály alebo určiť osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odborných termínov;

3. Ak si objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku VOP, nie je objednávateľ oprávnený reklamovať dodané plnenie z dôvodu vád, ktorým by sa mohlo predísť, ak by si objednávateľ predmetné povinnosti riadne a včas splnil.

4. Dodané plnenie má vady a môže byť objednávateľom reklamované v prípade, že bolo poskytnuté v hrubom rozpore s podmienkami zmluvného vzťahu, ktoré boli dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom a prekladateľom, a/alebo ak plnenie nie je zrealizované v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite v zmysle požadovanej služby a/alebo požiadaviek objednávateľa adresovaných prekladateľovi v zmysle ods. 1 a 2 tohto článku VOP.

5. Prekladateľ na preklady poskytuje záruku kvality, čo znamená, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si nároky z chýb v dodanom preklade v časovej lehote 6 mesiacov od dodania prekladu, reklamácia však musí byť vznesená bez zbytočného časového odkladu po tom, ako sa o dôvode na reklamáciu dozvedel alebo sa o ňom mohol pri náležitej pozornosti dozvedieť.

6. V prípade, že prekladateľ na základe zmluvy alebo inej písomnej dohody s objednávateľom nebude môcť uchovávať zdrojové a cieľové texty a nemal by ich z tohto dôvodu k dispozícii v dobe prípadnej reklamácie, objednávateľ si reklamáciu nebude môcť uplatniť.

7. Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomnou formou, pričom v reklamácii musí byť uvedený dôvod reklamácie, konkrétny popis reklamovaných vád, ako aj to, čoho sa objednávateľ domáha.

8. V prípade, že prekladateľ uzná reklamáciu objednávateľa, je v prípade prekladu povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho opravu. Ak v konkrétnom prípade vykonanie revízie nie je možné, resp. objednávateľ ponúkanú revíziu odmieta, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia. Na výške zľavy sa prekladateľ a objednávateľ dohodnú.

9. Ak medzi objednávateľom a prekladateľom vznikne spor vo veci oprávnenosti uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za vady v zmysle vyššie uvedeného, zaväzujú sa objednávateľ a prekladateľ riešiť prípadný spor prednostne cestou zmieru.

10. V prípade, že zmluvné strany nie sú v zmysle predchádzajúceho článku schopné, resp. ochotné vyriešiť vzniknutý spor, môžu sa dohodnúť na zaslaní sporného textu na posúdenie nezávislému odborníkovi (primárne prekladateľovi zapísanému v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR), na ktorom sa obe zmluvné strany zhodnú. Nezávislý odborník vypracuje posudok, v ktorom sa vyjadrí najmä k oprávnenosti uplatnených nárokov.

11. Náklady na vyhotovenie posudku znášajú obe zmluvné strany rovným dielom, t. j. každá zmluvná strana uhradí nezávislému odborníkovi polovicu z celkových nákladov ešte pred jeho vypracovaním. Posudok je pre obe zmluvné strany záväzný.

12. Ak sa nároky uplatnené objednávateľom preukážu na základe posudku vypracovaného v zmysle predchádzajúceho článku ako neoprávnené, náklady na vypracovanie posudku znáša objednávateľ v plnej výške a zároveň sa vzdá ďalších nárokov zo zodpovednosti za vady dodanej služby.

13. Ak sa nároky uplatnené objednávateľom preukážu na základe posudku vypracovaného v zmysle ods. 9 tohto článku ako oprávnené, náklady na vypracovanie posudku znáša prekladateľ v plnej výške a taktiež sa zaväzuje vykonať opravu prekladu. Ak v konkrétnom prípade vykonanie revízie nie je možné, resp. objednávateľ ponúkanú revíziu odmieta, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia. Ak sa na výške zľavy prekladateľ a objednávateľ nedohodnú, záväzná bude výšky zľavy určená v posudku.

14. Za prípadné škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené vadami poskytnutého prekladu, zodpovedá prekladateľ, a to až do výšky ceny takéhoto prekladu.

 Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

1. Prekladateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s objednávateľom z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku, ako aj z týchto dôvodov:

- ak bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo bola povolená reštrukturalizácia;
- ak objednávateľ napriek písomnému upozorneniu prekladateľa neposkytol prekladateľovi súčinnosť potrebnú na riadne splnenie záväzku prekladateľa vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom;
- ak prekladateľovi bránia v plnení zmluvného záväzku neodstrániteľné prekážky a/alebo z dôvodu, že prekladateľovi nebola zo strany tretích osôb poskytnutá súčinnosť nevyhnutne potrebná na riadne splnenie zmluvného záväzku;
- ak objednávateľ poruší povinnosť mlčanlivosti v zmysle týchto VOP alebo povinnosti uvedené v čl. XI ods. 2 až 4 týchto VOP;
- ak objednávateľ prevedie svoje práva zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom vcelku alebo sčasti na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu prekladateľa;
- ak objednávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, zanikne oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti;
- ak objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho; alebo
- ak objednávateľ neuhradí požadovanú zálohu ani napriek opakovanej písomnej výzve.

2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká od momentu, keď je prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá spätné účinky. Odstúpenie od zmluvy zo strany prekladateľa sa nedotýka nároku prekladateľa na náhradu škody vzniknutej porušením povinností zo strany objednávateľa.

4. Odstúpením od zmluvy znáša objednávateľ všetky náklady vynaložené prekladateľom za účelom splnenia predmetu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom, ktoré prekladateľovi vznikli do momentu účinnosti odstúpenia od zmluvy vo výške podľa dohodnutých cien.

5. V prípade, že v dôsledku zavineného konania prekladateľa preukázateľne vznikne objednávateľovi v dôsledku takéhoto konania prekladateľa škoda, zaväzuje sa prekladateľ nahradiť objednávateľovi škodu až do výšky ceny plnenia.

7. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody voči prekladateľovi, ak škoda vznikne v dôsledku skutočností, ktoré nebolo možné predvídať, resp. ktorým nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti a/alebo v dôsledku vyššej moci.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom dôjde k porušeniu autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb, v dôsledku čoho by mohla byť prekladateľovi uložená akákoľvek sankcia a/alebo by mohli byť voči prekladateľovi vznesené akékoľvek nároky tretích osôb, uhradí tieto sankcie a/alebo uspokojí vznesené nároky v plnom rozsahu.

9. Objednávateľ je povinný informovať prekladateľa o zámere použiť preložený obsah na prezentačné alebo tlačové účely a objednať si revíziu prekladu a príslušné korektúry. V opačnom prípade berie na vedomie, že nemá nárok na náhradu škody spôsobenej chybami, ktoré by sa mohli revíziou a korektúrami odstrániť.

Článok IX
Záväzok mlčanlivosti

1. Záväzok prekladateľa , ktorý je uvedený ďalej v tomto článku, platí len v prípade, ak medzi objednávateľom a prekladateľom nebola, resp. nebude uzavretá osobitná dohoda o mlčanlivosti, a to bez ohľadu na jej súčasné či budúce označenie.

2. Prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých informáciách týkajúcich sa:

(i)  objednávateľa, s ktorými bol oboznámený v rámci zmluvného vzťahu medzi prekladateľom a objednávateľom;
(ii) klientov, zmluvných strán a partnerov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený v rámci zmluvného vzťahu medzi prekladateľom a objednávateľom; a/alebo
(iii) obsahu východiskových textov a vyhotovených prekladov.

3. Záväzku mlčanlivosti nepodlieha údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:

(i)  pred poskytnutím je už verejne známym alebo verejne dostupným;
(ii) údaj je nevyhnutné poskytnúť tretej osobe na základe povinnosti uloženej všeobecne záväzným predpisom alebo rozhodnutím a/alebo opatrením orgánu verejnej správy alebo verejnej moci, ktorým bola prekladateľovi uložená povinnosť takú informáciu poskytnúť.

4. K rovnakej povinnosti mlčanlivosti, ako je uvedené v ods. 2 tohto článku, zaviaže prekladateľ taktiež svojich externých poskytovateľov.

5. Záväzok mlčanlivosti sa na prekladateľa nevzťahuje, ak je takéto poskytnutie informácie nevyhnutné za účelom poskytnutia objednanej služby.

 Článok X
Osobné údaje

1. Objednávateľ berie na vedomie, že uzavretím tejto zmluvy vzniká prekladateľovi zákonné oprávnenie na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby tak, ako je uvedené v článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „nariadenie“) a § 13 odseku 1 písmena b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Článok XI
Osobitné ustanovenia

1. Prekladateľ je oprávnený poveriť realizáciou plnenia a/alebo uskutočnením dodávky aj tretie osoby.

2. Objednávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prekladateľa oprávnený akýmkoľvek spôsobom sa kontaktovať s externými poskytovateľmi prekladateľa poverenými realizáciou plnenia a/alebo uskutočnením dodávky prekladateľom.

3. Prekladateľ je oprávnený previesť svoje práva zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prekladateľom vcelku alebo sčasti na tretie osoby aj bez súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený urobiť tak výlučne len s predchádzajúcim písomným súhlasom prekladateľa.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti so zmluvným vzťahom s prekladateľom. Objednávateľ nie je oprávnený obchodné tajomstvo a informácie, ktoré získal od prekladateľa pri realizácii zmluvného vzťahu, využiť pre seba ani pre tretie osoby.

5. Pri porušení povinností podľa tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť prekladateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € (slovom: päťsto eur), a to za každý jednotlivý prípad porušenia bez ohľadu na to, či dodávka bude zrealizovaná alebo nie. Táto zmluvná pokuta je splatná uplynutím tretieho dňa odo dňa porušenia povinnosti zakladajúcej nárok na zmluvnú pokutu, a to bez povinnosti ďalšej výzvy adresovanej objednávateľovi.

8. Uplatnením ustanovení o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo prekladateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou vznikla. Prekladateľ je oprávnený požadovať okrem dohodnutej zmluvnej pokuty aj náhradu škody spôsobenej konaním a/alebo nekonaním objednávateľa, pričom je oprávnený domáhať sa aj náhrady škody vo výške presahujúcej dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a prekladateľom môže byť upravený odchylne od týchto VOP iba na základe písomnej dohody uzavretej medzi objednávateľom a prekladateľom.

2. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté medzi objednávateľom a prekladateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom. Týmto je daná voľba práva zmluvných strán.

3. Objednávateľ a prekladateľ sa dohodli uzatvoriť zmluvný vzťah upravený týmito VOP podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka vyhlasujú, že v tomto bode je obsiahnutá ich dohoda o voľbe zákona v predpísanej písomnej forme. Príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka sa bude spravovať celý zmluvný vzťah medzi objednávateľom a prekladateľom, vrátane všetkých zodpovednostných vzťahov, s výnimkou vzťahov, v ktorých objednávateľ vystupuje ako spotrebiteľ v zmysle platnej legislatívy.

4. V prípade sporov je rozhodujúcim jazykom jazyk slovenský, a to aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím prvkom.

5. Prekladateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje objednávateľa, ktorý je touto zmenou viazaný, pokiaľ sa písomne nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí v lehote do troch (3) dní od doručenia oznámenia o zmene. V prípade, že sa objednávateľ v zmysle uvedeného vyjadrí, že so zmenou nesúhlasí, použijú sa nezmenené ustanovenia týchto VOP. Povinnosť informovať objednávateľa o zmene VOP sa považuje za splnenú dňom uverejnenia oznámenia o ich zmene na webovom sídle prekladateľa alebo uverejnením nového znenia všeobecných obchodných podmienok na webovom sídle prekladateľa.

6. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné alebo stratia platnosť a/alebo účinnosť neskôr, platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP alebo uzatvorenej zmluvy tým nie je dotknutá. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu neplatných ustanovení.

7. Tieto VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky potvrdenej oboma zmluvnými stranami.

8. Objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa dostatočne a s náležitou starostlivosťou oboznámil s obsahom zmluvy a s obsahom týchto VOP a uplatnil voči ich obsahu všetky svoje pripomienky. Znenie zmluvy a týchto VOP je výsledkom vzájomných rokovaní a vôle oboch zmluvných strán. Objednávateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že do zmluvného vzťahu s prekladateľom vstupuje dobrovoľne, uvedomujúc si práva a povinnosti, ktoré mu z uzatvorenej zmluvy vyplývajú, a že žiadne z ustanovení uzavretej zmluvy a/alebo týchto VOP nepovažuje za neprimerané alebo neplatné pre prípadný rozpor so zákonom, s poctivým obchodným stykom alebo dobrými mravmi.

9. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle prekladateľa, t. j. od 29. 8. 2022.

10. Toto znenie VOP bude účinné pre všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi objednávateľom a prekladateľom po 29. 8. 2022.

V Prešove dňa 25. 8. 2022

Mgr. Kristína Meňovská